Adatkezelési szabályzat

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. a www.tetotepitek.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

 

A Szabályzat célja

 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (székhely: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10., nyilvántartva Pécsi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-045869 cégjegyzékszámon, adószám: 14174179-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott határozat szerint az Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a C/003 499 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

Az adatkezelő megnevezése

 

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (székhely: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.)

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

Az Adatfeldolgozó megnevezése

 

UpSolution (7621, Pécs, Felsőmalom Utca 3.)

 

3.1. Az adatfeldolgozás célja az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az UpSolution tulajdonában lévő szerveren tároljuk. A honlapon történő regisztráció során az felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A megadott adatokat az adatkezelés, feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató valamint az adatfeldolgozó alkalmazásában álló alkalmazottak ismerhetik meg. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

3.2. A honlap használata során rögzítésre kerül az felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

 

 

A kezelt személyes adatok köre

 

4.1. A Szolgáltató adatbázisába való regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • név
  • felhasználónév
  • saját e-mail cím,
  • jelszó,
  • cím (utcanév, házszám, település, irányítószám)

A Szolgáltató adatbázisába való regisztráció során az Ügyfélnek megadhatja a következő személyes adatokat:

  • telefonszám

4.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

 

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja, időtartama:

 

5.1. Az adatkezelésre a www.tetotepitek.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ az alapján a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a Szolgáltató adatbázisába való regisztrációjával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2. 16. életévét be nem töltött kiskorú személyek a honlapon nem regisztrálhatnak.

5.3. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

5.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

5.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél a felhasználói név megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott felhasználói névről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott felhasználói néven történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki ezt a felhasználói nevet regisztrálta.

5.7. Az adatkezelő az adatokat a rendelés teljesítésétől számított két évig tárolja, azzal, hogy az ezen idő alatt leadott újabb rendelés az adat tárolásának idejét két évvel meghosszabbítja.

5.8. Amennyiben az adat tárolásra előírt határidő alatt újabb rendelés nem érkezik, az adatkezelő a határidő lejáratát követő 5 munkanapon belül az adatot törli.

5.9. Az adatkezelő az ügyfélre vonatkozó adatokat kérésére a kérelem előterjesztésétől számított 5 munkanapon belül köteles törölni.

 

 

Ügyféli jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

6.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módon. Az Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a 6.3. pontban megadott elérhetőségek útján.

6.2. Szolgáltató köteles az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adattárolás időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

6.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

7754 Bóly, Tompa M. u. 10.

E-mail: ugyfelszolg@terranteto.hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

6.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

6.5. Az Ügyfél az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/ ).

6.6. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

E-mail címek felhasználása

 

7.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.2.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.